Algemene voorwaarden Coach4Website

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1 Opdrachtnemer: Coach4Website en/of andere handelsnamen gekend onder KvK nr. 64388115
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Coach4Website een overeenkomst sluit tot het leveren van goederen of diensten op basis van onderhavige voorwaarden.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer.
1.4 Website: een door Coach4Website ontwikkelde homepage met vervolgpagina’s bevattende teksten/of beeld en/of geluid en/of ander voor World Wide Webbrowsers – verder ‘browser’ te noemen –interpreteerbaar materiaal (zoals: tekstbestanden, grafische bestanden, interpreteerbare scripts, executeerbare codes, al dan niet aangeleverd door opdrachtgever) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage envervolgpagina’s.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door opdrachtnemer verrichtte handelingen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met Coach4Website, ondertekening van een door Coach4Website gestuurde offerte, het elektronisch aanvaarden van een offerte via onze offertesoftware, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever dat opdrachtnemer de algemene voorwaarden ter beschikking heeft gesteld en dat opdrachtgever kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Coach4Website en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als schriftelijk, wettelijk en geldig bewijsmateriaal.
2.4 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders overeengekomen.
2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Coach4Website en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.7 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Coach4Website.

3. Aanbiedingen en Offertes

3.1 De door Coach4Website gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.2 Coach4Website is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever na ondertekening van een overeenkomst met Coach4Website, ondertekening van een door Coach4Website gestuurde offerte, het elektronisch aanvaarden van een offerte via onze offertesoftware, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail binnen 30 dagen, aan Coach4Website wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3.3 Na ondertekening of akkoord van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Coach4Website en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Coach4Website volgens afspraak te honoreren.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Coach4Website niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.

4. Prijzen

4.1 De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke vanoverheidswege worden opgelegd, vermeld in Nederlandse Valuta (Euro’s);
4.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Coach4Website gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.

5. Aanbetaling

5.1 Tenzij anders overeen gekomen brengt Coach4Website een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag na het goedkeuren van de offerte in rekening. Coach4Website houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.

6. Facturatie en Betalingen

6.1 Bij website opdrachten wordt de website op een tijdelijke plaats op het internet te geplaatst, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website en akkoord tot oplevering door de opdrachtgever wordt het restant bedrag gefactureerd. Slechts na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Wanneer de website wordt ontwikkeld door de opdrachtnemer op de definitieve locatie wordt deze pas publiek toegankelijk gemaakt na ontvangst van het resterend bedrag, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Facturering van onderhoudsabonnementen, stappenkaarten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren (per jaar) vooraf.
6.3 Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
6.4 Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Coach4Website aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6.5 Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6.6 Het niet (tijdig) voldoen aan enige (betalings)verplichting door een derden jegens de opdrachtgever, geeft de opdrachtgever niet het recht zijn (betalings)verplichting jegens Coach4Website niet na te komen dan wel deze op te schorten.
6.7 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt de opdrachtgever schriftelijk in gebreke gesteld en kan over het openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

7. Uitvoering van de Overeenkomst en Dienstverlening

7.1 Coach4Website zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijk opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Coach4Website zullen worden nagestreefd.
7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Coach4Website steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
7.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.5 Coach4Website is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach4Website kenbaar behoorde te zijn.
7.6 Coach4Website is niet verantwoordelijk voor het updaten en onderhouden van de website, tenzij er een geldend onderhoudscontract bestaat tussen partijen.
7.7 Coach4Website zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
7.8 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Coach4Website gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.9 Opdrachtgever vrijwaart Coach4Website voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 7.10 Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8. Wijzigingen en Meerwerk

8.1 Indien Coach4Website op schriftelijk verzoek of met voorafgaande schriftelijke instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties moet verrichten die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Coach4Website worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Coach4Website. Coach4Website is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
8.2 Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Coach4Website opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
8.3 Wanneer Coach4Website een door opdrachtgever gevraagde wijziging of meerwerk, om welke reden dan ook, niet kan voldoen, geeft dit geen aanleiding voor de opdrachtgever de overeenkomst te ontbinden en schort de betalingsverplichting die voortvloeit uit de originele opdracht en afspraken niet op.
8.4 Na het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos ingrijpende veranderingen aan het design te laten uitvoeren, Coach4Website is gemachtigd om zelfstandig te beoordelen wat een kleine wijziging of meerwerk is.
8.5 Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Coach4Website van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

9. Duur en Beëindiging

9.1 Uitsluitend indien de overeenkomst met Coach4Website is aangegaan ter uitvoering van een nader omschreven project zonder contractuele looptijd, eindigt zij van rechtswege met de voltooiing van dat project (bijvoorbeeld oplevering van een website), zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is. In alle overige gevallen dient de overeenkomst met Coach4Website schriftelijk door de opdrachtgever te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
9.2 Contracten met betrekking tot domeinregistratie en hosting gelden voor 1 jaar en kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
9.3. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
9.4 Stappenkaarten kennen een maximale houdbaarheidsdatum van 1 jaar na datum van aanschaf. 9.5 Coach4Website kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Coach4Website gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
9.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Coach4Website, zal Coach4Website in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
9.7 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Coach4Website extra kosten met zich meebrengt, worden deze mogelijk aan opdrachtgever in rekening gebracht.
9.8 Coach4Website heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
9.9 Mocht de opdrachtgever een project vroegtijdig willen beëindigen waarvoor geen minimale looptijd of opzegtermijn geldt, heeft Coach4Website recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Coach4Website zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van de factuur voor tot dan toe verrichte werkzaamheden + 10% van het vastgestelde honorarium.
9.10 Coach4Website heeft steeds het recht reeds geleverde producten en diensten, waaronder bijvoorbeeld een website tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever om het even welke overeenkomst en verplichting jegens Coach4Website niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Coach4Website zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Coach4Website kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

10. Levering en Leveringstermijn

10.1 De in de getekende overeenkomst eventueel genoemde opleveringstermijn zal Coach4Website trachten aan te houden met eventuele aanpassing van die termijn bij overeengekomen meerwerk en/ of het te laat aanleveren van data en/of de aanbetaling nog niet betaald is door de opdrachtgever. De opgegeven of overeengekomen levertijden gelden steeds bij benadering.
10.2 De door Coach4Website (eventueel) vermelde levertijd kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden en laat de verplichting aan opdrachtgever om de producten of diensten af te nemen onverlet. Overschrijding van een levertijd kan nimmer leiden tot een schadevergoeding, ontbinding of enige andere actie jegens Coach4Website, behoudens in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Coach4Website. Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Coach4Website en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
10.3 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Coach4Website eerst een basisontwerp/conceptontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Coach4Website. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert op het gedane ontwerp, gaat Coach4Website er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp (zie lid 8.3).
10.4 Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Coach4Website over tot het vullen en/of voltooien van de volledige website. Opdrachtgever controleert de gereedgekomen website en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Coach4Website. Wanneer de opdrachtgever niet binnen twee weken reageert, gaat Coach4Website er van uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het gereedkomen en opleveren van de website en is Coach4Website gemachtigd het restant bedrag te factureren.
10.5 Tenzij anders overeengekomen: Bij website opdrachten wordt de website op een tijdelijke plaats op het internet te geplaatst, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website en akkoord tot oplevering door de opdrachtgever wordt het restant bedrag gefactureerd. Slechts na ontvangst van het restant bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst. Wanneer de website wordt ontwikkeld door de opdrachtnemer op de definitieve locatie wordt deze pas publiek toegankelijk gemaakt na ontvangst van het restant bedrag.
10.6 De opdrachtgever heeft hierna het recht tot vier weken na facturatie kleine wijzigingen door te geven aan Coach4Website (nazorgfase), nadien wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Coach4Website beoordeeld per project wat een kleine wijziging of meerwerk is.
10.7 Indien de website niet op een door Coach4Website ondersteunde hosting provider wordt geplaatst zal de door Coach4Website gemaakte website op een nader te specificeren wijze (ftp, email, usb of cd-rom) aan de opdrachtgever worden verstrekt. In opdracht en volgens schriftelijke- of mondelinge overeenkomst kan Coach4Website de website op de daarvoor bestemde server plaatsen. Coach4Website is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de infrastructuur, instellingen en/of functionaliteit van de door opdrachtgever gekozen hosting provider, leidend blijft hierbij het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en eisen van de opdrachtgever blijft de website als volledig en opgeleverd beschouwd. Meerwerk hieruit voortvloeiend zal door opdrachtgever aan Coach4Website vergoed worden volgens de gebruikelijke tarieven van Coach4Website.

11. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

11.1 Coach4Website en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
11.2 Coach4Website is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Coach4Website kenbaar behoorde te zijn.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Coach4Website voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is. 11.4 Coach4Website is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
11.5 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
11.6 De aansprakelijkheid van Coach4Website zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen bedrag.
11.7 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
11.8 Voor zover Coach4Website bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Coach4Website weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Coach4Website op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Coach4Website of het verbreken er van ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met Coach4Website.
11.9 Coach4Website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Coach4Website gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
12.2 Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of andere onvoorzienbare omstandigheden welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
12.3 Coach4Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Coach4Website geen invloed kan uitoefenen.
12.4 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Coach4Website alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
12.5 Wanneer uit onderling overleg tussen de opdrachtgever en Coach4Website geconcludeerd wordt dat aan alle verplichtingen trachten te voldoen niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
12.6 Eventuele reeds geleverde prestaties door Coach4Website tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

13. Diverse bepalingen

13.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
13.2 Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.3 Geschillen worden voorgelegd aan de gewone rechter, tenzij Coach4Website anders beslist.
13.4 Coach4Website heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk en/of per mail bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden voor reeds gesloten overeenkomsten in werking 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst binnen de 14 dagen (2 weken) ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
13.5 Coach4Website heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

14. Derden

14.1 Coach4Website is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Coach4Website doorgevoerd.
14.2 Coach4Website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
14.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Coach4Website het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

15. Reclame en Gebreken

15.1 De opdrachtgever heeft gedurende 28 dagen (nazorgfase) na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Coach4Website. Indien de reclame gegrond is zal Coach4Website deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Coach4Website binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren en worden verdere verandering aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.
15.2 Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverdewordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
15.3 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

16. Eigendomsrechten

16.1 Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht berusten uitsluitend bij Coach4Website of haar licentiegever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Coach4Website daartoe bevoegd.
16.2 Indien Coach4Website bij haar opdrachtvervulling gebruik maakt van rechten van derden wordt opdrachtgever nooit eigenaar van die rechten, maar blijven die rechten bij Coach4Website, dan wel de derde partij.
16.3 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirecht, merkrecht, modelrecht, auteursrecht of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
16.4 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Coach4Website te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
16.5 Producten en diensten die gebruik maken van een licentie die toebehoort aan Coach4Website, worden ter beschikking gesteld van de opdrachtgever maar blijven eigendom van Coach4Website. 16.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Coach4Website tot stand gebrachte rapporten, adviezen, werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Coach4Website, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
16.7 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Coach4Website jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.
16.8 Na volledige betaling van de overeengekomen prijs draagt Coach4Website het gebruiksrecht van het overeengekomen over aan de opdrachtgever. De bronbestanden blijven eigendom van Coach4Website, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Coach4Website kan hiervoor eventueel met opdrachtgever een nader te bepalen afkoopsom overeenkomen.
16.9 Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Coach4Website van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Coach4Website sluit met haar opdrachtgever. 16.10 Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen waaronder WordPress zal hier nimmer auteursrecht op de geleverde broncode kunnen rusten.

17. Gebruik en Licentie

17.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Coach4Website, verkrijgt de opdrachtgever uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot het Intellectuele eigendom en is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Coach4Website worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Coach4Website bekend te zijn gemaakt. Verhuizing van bijvoorbeeld een website doet hier niets aan af.
17.2 De opdrachtgever is niet bevoegd het geleverde en/of de onder het intellectueel eigendom vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
17.3 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, is Coach4Website gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
17.4 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde producten of diensten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is; Daarmee geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Coach4Website en door Coach4Website aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Coach4Website zich bevinden en deze terug te nemen.
b. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
17.5 Alle door Coach4Website ontwikkelde en ontworpen producten en diensten door Coach4Website geleverd kunnen door Coach4Website voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.

18. Domeinregistratie en Hosting

18.1 Contracten met betrekking tot domeinregistratie en hosting worden aangegaan voor de duur van 1 jaar. Deze contracten kunnen worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen contractduur met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien het contract niet tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het contract stilzwijgend verlengd met 1 jaar en is opdrachtgever betaling verschuldigd.
18.2 Een overeenkomst voor hosting van de ontwikkelde website, zal extern plaats vinden bij een hostingprovider.
18.3 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Coach4Website vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
18.4 Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Coach4Website, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
18.5 In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, taalfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Coach4Website zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
18.6 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Coach4Website schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.
18.7 Coach4Website is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
18.8 Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels en algemene voorwaarden die registrerende instanties en het hostingbedrijf stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/of hosting. Coach4Website zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
18.9 In het geval dat Coach4Website een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal Coach4Website medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam vanaf het moment dat de opdrachtgever al zijn (betalings)verplichtingen jegens Coach4Website is nagekomen. Eventuele hieruitvoortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
18.10 Coach4Website heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van om het even welke overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Coach4Website kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
18.11 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Coach4Website gerechtigd een domeinnaam van opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

19. Onderhouds- ondersteuningsabonnement

19.1 Deze voorwaarden gelden voor een eenjarig onderhouds- ondersteuningsabonnement abonnement voor een door Coach4Website ontwikkelde website tenzij anders aangegeven.
19.2 Coach4Website zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
– Het up-to-date houden van de mogelijk aanwezige WordPress installatie(s).
– Het up-to-date houden van gebruikte plug-ins.
– Het maken van een automatische wekelijkse back-up van de websitebestanden en database(s). Tenzij er een ander back-up interval werd overeengekomen. Deze back-ups worden automatisch minimaal 30 dagen bewaard.
19.3 Coach4Website kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.
19.4 Voor het terugplaatsen van een back-up zal Coach4Website de opdrachtgever kosten tegen uurtarief aan de opdrachtgever doorberekenen.
19.5 Tussentijdse wijzigingen aan de website (installatie van plug-ins, wijzigingen WordPress bestanden, wijzigingen aan het Thema) door de opdrachtgever doorgevoerd zijn voor risico van de opdrachtgever. Meerwerk voortkomend door deze wijzigingen komen voor rekening van de opdrachtgever en vallen buiten het onderhoudscontract.
19.6 Coach4Website is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Coach4Website te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Coach4Website ontstaat.
19.7 Met contentbeheer van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina’ s van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina’ s van de website indien toepasselijk en die past binnen de huidige functionaliteit van de website.
19.8 Met contentbeheer wordt niet bedoeld het toevoegen van nieuwe functionaliteit in een website of het aanmaken van nieuwe pagina’s en ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.
19.9 Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand, maar vervallen het volgende jaar.
19.10 Onderhoudsabonnementen kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Het abonnement kan worden opgezegd tegen het einde van de overeengekomen abonnementsduur met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Indien het abonnement niet tijdig met inachtneming van de geldende opzegtermijn wordt opgezegd, wordt het abonnement stilzwijgend verlengd met 1 jaar en is opdrachtgever betaling verschuldigd.

20. Stappenkaart

20.1 Door de aanschaf stappenkaart koopt de opdrachtgever uren welke ingezet kunnen worden voor diverse (digitale) werkzaamheden.
20.2 Coach4Website zal bij gebruik van deze uren op verzoek vooraf een inschatting maken van het aantal te verwachten stappen. Wanneer deze inschatting niet haalbaar blijkt zullen, in overleg met opdrachtgever, extra stappen afgeschreven worden.
20.3 Stappenkaarten kennen een maximale houdbaarheidsdatum van 1 jaar na datum van aanschaf. De overgebleven uren komen daarna te vervallen.

21. Privacy bepalingen

21.1 Uw persoonsgegevens kunnen door Coach4Website worden gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Coach4Website. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
21.2 Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Coach4Website verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
21.3 Coach4Website en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over (de onderneming van) de andere partij ontvangen. Zij leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers, dan wel derden die zij hebben ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
21.4 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien de informatie als zodanig is aangeduid.
21.5 Coach4Website heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
21.6 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Coach4Website gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Coach4Website zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Coach4Website niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.